อื่น ๆ

Close

วัตถุประสงค์

เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะตามสถานการณ์ ตามความจำเป็น และตามความต้องการของสังคม

“การให้” ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องทำควบคู่กับการพัฒนา เพราะ “การให้” สามารถนำไปต่อยอด สร้างโอกาส ในสิ่งที่สังคมต้องการ หรือช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นความจำเป็นของสังคมได้