การศึกษา

Close

วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษากับโรงเรียนขนาดเล็ก หรือกับโรงเรียนในพื้นที่ชนบท การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศ การสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการศึกษาที่เท่าเทียม จะช่วยส่งเสริมให้ประเทศเกิดความมั่นคงในอนาคตได้

 • การดำเนินงาน
 • สนับสนุนโรงเรียนขนาดเล็ก
  ในส่วนของครูผู้สอน และ
  การเข้าถึงข้อมูลที่จำเป็น
 • สนับสนุนทุนการศึกษา
 • สนับสนุนอุปกรณ์
  การเรียนการสอน
 • สนับสนุนด้านวิชาชีพ