ชุมชนและสิ่งแวดล้อม

Close

วัตถุประสงค์

เพื่อให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง ในการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

เราปฎิเสธไม่ได้ว่าผู้คน และสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ การพัฒนาทั้งชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  • การดำเนินงาน
  • สนับสนุนงบประมาณ
    ในการดำเนินการ
  • สนับสนุนการสร้าง
    เครือข่ายอาสาสมัคร